รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 3นายอาดุลย์ พรมแสง   
101ตันหยงมัสนายประภาส ขุนจันทร์   
102ระแงะนายเจริญ บุญชะนะ   
103บ้านเขาพระนางสาวยุพิน แสงสี   
104วัดร่อนนายอรุณ โกศัยพัฒน์   
105บ้านบือนังกือเปาะนายบัญชา แสนสุข   
106บ้านบ่อทองนายบัญญัติ แทนหนู   
107บ้านกอแนะเหนือนายประพันธ์ ท้าวพันแดง   
108บ้านแกแมนายวิเชียร อธิกพันธุ์   
109วัดตันติการามมิตรภาพที่ 109นางสุดสาย บุญช่วย   
110บ้านตะโละนางจรัส เกียรติเสรีธรรม   
111บ้านไอปาเซนายอดุลย์ เจ๊ะเย็ง   
112บ้านตันหยงลิมอนายบุญสม นะมาเส   
113บ้านลูโบ๊ะดีแยนายธนู นรวิวรรธน์   
114ชุมชนสหพัฒนานายมหามะดามาร์ คาน   
115บ้านบองอนายอุสมาน อาบู   
116บ้านบาโงกูโบนางจิราพร สร้างอำไพ   
117บ้านสาเมาะนายสมพร สุมาลี   
118บ้านลาไมนายกอซี เนตรไมตรี   
119บ้านปาเซนายมาหะมะซายูตี ลีกี   
120บ้านกาลิซานายเสริมสุข ไกรนรา   
121บ้านกาหนั๊วะนายอัตนาน หะยีอารุณ   
122บ้านฮูลูนายมะตอเฮ ฮะ   
123บ้านกาเด็งนายสะมะแอน วรรณาการ   
124บ้านลูโบ๊ะบาตูนายศักดิ์ชัย เพชรคงทอง   
125บ้านเจ๊ะเกนายชัยโรจน์ แวอูเซ็ง   
126บ้านเขาน้อยนางรัตติกาล น้อยเอียด   
127บ้านบาโงสะโตนายเฉลิม พละสิทธิ์   
128บ้านตราแด๊ะนายนิพนธ์ ชินไชยชนะ   
129ประชาบํารุงนายหัสดิน เจ๊ะมะ   
130บ้านบละแตนางสาววันซาวีรา เบ็ญลาเตะ   
131บ้านสะโลนายอับดุลอาซิ ดอเล๊าะ   
132บ้านลูโบ๊ะกาเยาะนายอาแซ ดอแม   
133บ้านบาโงนายนที ลามะทา   
134บ้านสิโปนางวรรณะ เนตรไมตรี   
135บ้านกูจิงลือปะนางดารณี นิโซะ  3
136บ้านทํานบนายอับดุลเราะห์มาน เจ๊ะอูมา   
137บ้านมะรือโบตกนายบุญช่วย เพ็ชรมณี   
138บ้านบาโงระนะนายเสรี อินทร์สังข์   
139บ้านนิบงนายสุรินทร์ สร้างอำไพ   
140บ้านบระเอ็งนายมนตรี มะลี   
141บ้านเขาแก้วนายบดินทร์ จารงค์   
142ไอยรานุสรณ์นายมะรีเป็ง ลีฆะ   
143ประทีปวิทยา    
144ดารุสสาลาม    
201สวนพระยาวิทยานายอับดุลฮาลี แวดอเล๊าะ   
202บ้านจะแนะนายอาไซน์น่า อับดุลเลาะ   
203บ้านตือกอนางยามีละ สาและ   
204บ้านละหารนายอับดุลรอเปอ สะอุดี   
205บ้านปารีนายสมศักดิ์ บัวหอม   
206บ้านไอกรอส    
207บ้านยะออนางสาวกัลยา สุนทรการวิโรจน์   
208บ้านดุซงยอนายมะหะมะ มะดีเยาะ   
209บ้านแมะแซนายมะนุ๊ ดือเระ   
210บ้านรือเปาะนายมุตตา มาหะมะ   
211บ้านกาแยนายสมหมาย เจ๊ะแว   
212บ้านน้ำหอมนายกอเร็น เกษม  +
213บ้านริแงนายเพาซี ขาลี   
214บ้านบูเก๊ะบือแตนายรำรี สะมารา   
215ผดุงมาตรนายบัณฑิต สาและ   
216บ้านน้ำวนนายบือราเฮง สะอิ   
217พิทักษ์วิทยากุมุงนายนิมิต ปัตนวงศ์   
218ร่วมจิตต์ประชานายศักดา กัลยากาญจน์   
219บ้านไอร์โซนายกอเซ็ง บินเจ๊ะอาลี   
301บูกิตประชาอุปถัมภ์นายอับดุลกอเดร์ อิบบรอฮิม   
302บ้านยานิงนายซอแล๊ะ โต๊ะเซ็ง   
303บ้านเจาะไอร้องนายวสันต์ สาและอาแร   
304บ้านโคกนายแวอารง แวสะมะแอ   
305บ้านบาโงดุดุงนายดนัย เส้งสีแดง   
306บ้านลูโบ๊ะเยาะนายอาลี อาแวบือซา   
307บ้านบูกิตนายเจ๊ะอารง เจ๊ะเต็ง   
308บ้านไอสะเตียร์นายวิรัตน์ วัฒนเกียรติกำจร   
309บ้านบาตาปาเซนายอุสมาน สะมะแอ   
310บ้านบำรุงวิทย์นายมุสตอปา ยะโก๊ะ   
311บ้านเจาะเกาะนายอานูวา อาบ๊ะ   
312บ้านบูเกะตาโมงมิตรภาพที่ 128นายอภินันต์ เอกธนานนท์   
313บ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199นายมะหะมะรูขอเล หะยีอาแต   
314บ้านจูโวะนายกูดอรอแม ยูโซะ   
315ราชพัฒนานางมณี ลังเดช   
316ราชประสงค์นายมิตร หะยีหามะ   
317บ้านตาโงะนายสุดิน มานิ   
318สัมพันธ์วิทยา    
319อัลอิสลามียะห์    
320บูกิตอิสลามมียะห์